Logo

AktuelnostiDešavanja u udruženju SpajaLica


Konačni rezultati konkursa za ak. 2016/17. godinu

Konkurs Udruženja “Spajalica” za dodjelu 10 (deset) stipendija u akademskoj 2016/17. godini redovnim studentima druge ili viših godina (I) prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu raspisan je 12. decembra 2016. godine, a zatvoren 18. decembra 2016. godine u 23:00 sata.

U roku od 7 (sedam) dana, koliko je bilo predviđeno konkursom, putem online prijavnog obrasca  ukupno je pristiglo 159 prijava.

Na osnovu podataka koje su aplikanti dostavili putem online prijavnog obrasca, Predsjednik Komisije za provjeru dokumentacije i rangiranje kandidata je 21. decembra 2016. godine objavio autogenerisane preliminarne rezultate na oficijelnoj web stranici Udruženja i portalu Stipendije.ba.

Na osnovu autogenerisanih preliminarnih rezultata, Komisija je pozivala kandidate za dostavu dokumentacije kojom su morali dokazati činjenice navedene u online prijavnim obrascima. Komisija u sastavu Anis Balić, predsjednik, Esmir Pilav, član i Admir Kustura, član, imenovana od strane Upravnog odbora Udruženja, pregledala je dostavljenu dokumentaciju, ustanovila validnost iste, te uporedila podatke iz dokumentacije sa podacima iz online prijavnih obrazaca.

Obzirom da prvobitno predloženih 10 kandidata nisu mogli dokumentovati navedene podatke iz online prijave, Komisija je pozivala naredne kandidate prema preliminarnoj listi sve do kompletiranja konačne liste.

Po kompletiranju konačne liste od 10 (deset) kandidata, Komisija je listu predložila Upravnom odboru Udruženja “Spajalica”, a koju je isti na sjednici održanoj u srijedu, 25. januara 2017. godine, i prihvatio.


Konačna lista stipendista Udruženja „Spajalica“ u akademskoj 2016/17. godini:

 1. Nedim (Edhem) Hanjalić
  Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu
 2. Faris (Emin) Hambo
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu
 3. Irnis (Fahrudin) Bišćo
  Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 4. Džemila (Mirsad) Mešić
  Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 5. Marija (Drago) Vujica
  Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
 6. Ana (Spomenka) Gabrić
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu
 7. Saliha (Muris) Topalović Hamzikadić
  Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 8. Amna (Mensud) Čengić
  Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 9. Emma (Asim) Begović
  Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 10. Šeila (Emir) Bećirović
  Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu

Ujedno i obavještavamo studente sa liste da će se u ponedjeljak, 30. januara 2017. godine, održati svečano potpisivanje Ugovora o stipendiranju. O mjestu i vremenu za potpisivanje ugovora stipendisti će biti naknadno obavješteni.

Prisustvo potpisivanju ugovora o stipendiranju je obavezno. Naknadno potpisivanje ugovora nije moguće. Ukoliko neko od stipendista ne pristupi tom činu, gubi pravo na dodjelu stipendije.

Molimo sve stipendiste da u što kraćem roku otvore tekuće račune isključivo u Raiffeissen banci, i dokaz o istom dostave na e-mail: info@spaja-lica.com ili na dan potpisivanja Ugovora.

Udruženje ”Spajalica” zadržava pravo, da ukoliko dođe do informacija da su imenovani stipendisti sa liste, dobili ili će dobiti stipendiju, jednokratnu pomoć i sl. od drugih organizacija i institucija, sa istima ne zaključi Ugovor o stipendiranju ili raskine isti s njima.

PREDSJEDNIK  UDRUŽENJA,
Davud ZukićTOP