Na osnovu člana 9. stav 1. tačka 4., člana 19. stav 1. tačka 4. Statuta Udruženja „Spajalica“ i člana 16. Odluke o visini, uslovima, postupku i kriterijima za dodjelu stipendija u akademskoj 2023/24. godini, broj: 02/2023, Upravni odbor Udruženja „Spajalica“ raspisuje

K O N K U R S
za dodjelu stipendija

I

Odlukom Upravnog odbora Udruženja „Spajalica“ raspisuje se Konkurs za dodjelu 10 (deset) stipendija u akademskoj 2023/24. godini.

II

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2023/24. godinu, odnosno za period od  1. oktobar 2023. godine do 31. juli 2024. godine u mjesečnim iznosima od 100,00 KM.

III

Pravo učešća na konkursu imaju redovni studenti druge ili viših godina (I) prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu, koji ispunjavaju slijedeće kriterije:

OPĆI KRITERIJI:

 • državljanin Bosne i Hercegovine;
 • prvi put redovno upisan u akademsku 2023/24. godinu po Bolonjskom procesu,
 • da nije redovno samofinansirajući student,
 • da nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica niti da ostvaruje pravo na novčanu naknadu po drugom osnovu;
 • iz jedne porodice ne može biti više od jednog korisnika stipendije.

POSEBNI KRITERIJI:

 1. materijalno stanje – socijalni status;
 2. da imaju položene ispite sa prosječnom ocjenom 8,00 i više.

Napomena: Studenti koji ispunjavaju opće kriterije, a imaju položene sve ispite sa prosječnom ocjenom 10 te student koji je u prethodnoj akademskoj godini izabran za stipendistu godine Udruženja „Spajalica“, a na dan apliciranja ima prosjek 9.5 i više, stiču pravo na stipendiju bez bodovanja.

IV

Svi zainteresirani kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, trebaju detaljno popuniti online prijavni obrazac, koji se nalazi na oficijelnoj web stranici Udruženja.

Svi podaci koje kandidat unosi prilikom apliciranja moraju biti tačni i isključivo vezani za tog kandidata, jer će sve navedeno u obrascu naknadno morati dokazati validnim dokumentima, u protivnom gubi pravo na stipendiju.

Komisija će nakon isteka roka za prijavu, prema informacijama sa prijavnih obrasaca rangirati kandidate i objaviti preliminarnu listu stipendista najkasnije u roku do 2 (dva) dana od dana zatvaranja konkursa.

Studenti koji prema preliminarnoj listi budu predloženi za stipendiste Udruženja bit će dužni, u roku od 10 (deset) dana od dana objave prelimarne liste, da dostave svu potrebnu dokumentaciju koja se traži u nastavku teksta putem elektronske pošte (na e-mail: info@spaja-lica.com), kao dokaz svega navedenog u prijavnim obarascima. Nakon provjere dokumentacije koja je dostavljena elektronski i formiranja konačne liste, kompletnu dokumentaciju odabrani stipendisti dostavljaju na dan potpisivanja ugovora.

Ukoliko predloženi studenti ne dostave potrebnu dokumentaciju u navedenom roku gube pravo na stipendiju.

V

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 1. Prijava mjesta prebivališta, odnosno boravišta,
 2. Ovjerena fotokopija lične karte,
 3. Uvjerenje o redovnom školovanju,
 4. Uvjerenje o svim položenim ispitima sa prosjekom ocjena,
 5. Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista,
 6. Dokazi o ukupnim mjesečnim prihodima/primanjima svih članova porodičnog,
 7. Izvod iz matične knjige umrlih (za studente bez jednog ili oba roditelja),
 8. Odgovarajući dokument nadležnog organa kojim se dokazuje status samohranog roditelja/staratelja (za studente koji žive sa jednim roditeljem/starateljem);
 9. Ovjerenu izjavu kandidata da ne koristi drugu stipendiju,
 10. Broj bankovnog računa studenta,
 11. Dvije originalne fotografije 3,5 x 4,5 cm.

VI

Krajnji rok za dostavu popunjenog obrasca je 2.12.2023. godine do 23:59 sati.
Novi rok za dostavu popunjenog obrasca je 7.12.2023. godine do 23:59 sati.

VII

Dokumenti koji se dostavljaju moraju biti u orginalu ili u ovjerenoj fotokopiji.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

VIII

Konačnu listu stipendista objavljuje Komisija za prijem i rangiranje kandidata u roku od 5 (pet) dana od dana isteka roka za dostavljanje kompletne dokumentacije za dodjelu stipendija.

IX

Lista sa preliminarnim i konačnim rezultatima se objavljuje na Internet portalu Stipendije.ba i oficijelnoj web stranici Udruženja.

Online prijavnom obrascu mozete pristupiti ovdje.

P R E D S J E D N I K
UPRAVNOG ODBORA
Davud Zukić