Konkurs Udruženja „Spajalica“ za dodjelu 10 (deset) stipendija u akademskoj 2022/23. godini redovnim studentima druge ili viših godina (I) prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu zatvoren je 9. decembra 2022. godine u 23:59 sati.

Pravo na dodjelu stipendija imali su redovni studenti druge ili viših godina prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu, uz uslove da nisu samofinansirajući student, da nisu stipendiste nekog drugog pravnog ili fizičkog lica i da imaju položene ispite sa prosječnom ocjenom 8,00 i više, a studenti koji ispunjavaju opće kriterije, a imaju položene sve ispite sa prosječnom ocjenom 10 te student koji je u prethodnoj akademskoj godini izabran za stipendistu godine Udruženja „Spajalica“, a na dan apliciranja ima prosjek 9.5 i više, stiču pravo na stipendiju bez bodovanja.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2022/23. godinu, odnosno za period od 01. oktobar 2022. godine do 31. juli 2023. godine u mjesečnim iznosima od 100,00 KM.

Na osnovu informacija koje su aplikanti dostavili putem online prijavnog obrasca, objavljuju se preliminarni rezultati.

Preliminarni rezultati su kreirani na osnovu slijedećeg sistema bodovanja.

Sistem bodovanja se sastoji od 3 (tri) stavke, a to su:

1) Školovanje  ………………………………….  65 poena;
2) Materijalno stanje  ………………………..  25 poena;
3) Status užih članova porodice …………  10 poena.

Način dodjele poena:

(1) ŠKOLOVANJE – max. 65 poena
a) Prosjek ocjena – max. 55 poena
BROJ POENA = [((PROSJEK OCJENA – 5) × 55)/5]
b) Nagradni poeni za prosjek iznad 9,0 – max. 10 poena
BROJ POENA = [9x(PROSJEK OCJENA – 9)]+1

(2) MATERIJALNO STANJE – max. 25 poena
a) Za posječna primanja po članu porodice preko 300 KM,
kandidatu je dodijeljeno max. 5 poena.
b) Za prosječna primanja po članu porodice manja od 300 KM
BROJ POENA = 25 – [(PRIMANJA PO ČLANUx20)÷300]

(3) STATUS UŽIH ČLANOVA PORODICE – 10 poena
a)  Student bez jednog roditelja = 5 poena;
b)  Student bez oba roditelja = 10 poena;

Putem online prijavnog obrasca za dodjelu stipendija izvršeno je ukupno 19 prijave (pogledati u prilogu), a u nastavku objavljujemo samo listu prvih 10 (deset) kandidata.

Kandidati koji su zadovoljili uslove konkursa, a imaju položene sve ispite sa prosječnom ocjenom 10 te student koji je u prethodnoj akademskoj godini izabran za stipendistu godine Udruženja „Spajalica“, a na dan apliciranja ima prosjek 9.5 i više, stiču pravo na stipendiju bez bodovanja kako slijedi:

 1. Nejla (Šaban) Žunić – Muzička akademija – Stipendista godine

Kandidati koji su zadovoljili uslove konkursa i ispravno popunili prijavni obrazac:

 1. Amra (Avdo) Begić – Medicinski fakultet – 69,33 poena,
 2. Lamija (Meho) Veladžić – Fakultet političkih nauka – 60,80 poena,
 3. Rijad (Tarik) Sablja – Akademija likovnih umjetnosti – 59,66 poena,
 4. Elma (Nermin) Samardžić – Prirodno-matematički fakultet – 58,80 poena,
 5. Azra (Senahid) Pašalić – Ekonomski fakultet – 57,80 poena,
 6. Kenan (Amra) Bašić – Fakultet zdravstvenih studija – 57,47 poena,
 7. Aida (Ifeta) Dervišić – Fakultet zdravstvenih studija – 56,31 poena,
 8. Hasanaga (Munib) – Muminović Fakultet islamskih nauka – 51,31 poena,
 9. Latifa (Mufid) Suljić – Farmaceutski fakultet – 49,02 poena.

Prvih 9 (devet) kandidata po broju osvojenih poena će telefonskim putem kontaktirati Komisija radi provjere informacija, te će isti do 21.12.2022. godine trebati dostaviti svu potrebnu dokumentaciju koja se tražila u konkursu, obavezno u PDF formi, putem elektronske pošte (na e-mail: info@spaja-lica.com), kao dokaz svega navedenog u prijavnim obarascima. Nakon provjere dokumentacije koja je dostavljena elektronski i formiranja konačne liste, kompletnu dokumentaciju odabrani stipendisti dostavljaju na dan potpisivanja ugovora. Svi dokumenti koji se dostavljaju moraju biti originali, ili ovjerene kopije.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 1. Prijava mjesta prebivališta, odnosno boravišta,
 2. Ovjerena fotokopija lične karte,
 3. Uvjerenje o redovnom školovanju,
 4. Uvjerenje o svim položenim ispitima sa prosjekom ocjena,
 5. Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista,
 6. Dokazi o ukupnim mjesečnim prihodima/primanjima svih članova porodičnog domaćinstva po osnovu: radnog odnosa, penzije, samostalne djelatnosti, boračko-invalidske zaštite i drugih osnova (potvrda o ličnim primanjima, posljednji ček od penzije, čekovi od IMO i LIMO, za nezaposlene članove domaćinstva uvjerenje Zavoda za zapošljavanje, a ukoliko se ne vode na Zavodu za zapošljavanje dostaviti uvjerenje iz poslovnice PIO/MIO da se ne vodi kao osigurano lice po osnovu radnog odnosa ili ovjerena fotokopija zdravstvene knjižice iz koje se vide podaci o osiguranom licu, osnovu osiguranja ili pak srodstvu sa osiguranikom),
 7. Izvod iz matične knjige umrlih (za studente bez jednog ili oba roditelja);
 8. Odgovarajući dokument nadležnog organa kojim se dokazuje status samohranog roditelja/staratelja (za studente koji žive sa jednim roditeljem/starateljem);
 9. Potvrda iz Službe za zapošljavanje (za studente čiji je jedan ili oba roditelja, brat ili sestra nezaposlen);
 10. Dokazi o ostalim članovima koji se nalaze na kućnoj listi (brat / sestra: učenik, uvjerenje iz matične škole; brat / sestra: student, uvjerenje sa matičnog fakulteta i sl.),
 11. Ovjerenu izjavu kandidata da ne koristi drugu stipendiju
 12. Broj bankovnog računa studenta,
 13. Dvije originalne fotografije 3,5 x 4,5 cm.

VAŽNE NAPOMENE: Obzirom da je sam proces apliciranja pojednostavljen, a zahtjevao je samo nekoliko minuta vremena i dostavljanje istinitih i preciznih podataka, bilo kakve propuste nastale prilikom procesa apliciranja nije moguće nakndano ispraviti. Dokumentacijom se mora dokazati svaki detalj naveden u prijavnom obrascu. Ukoliko bilo koja stavka navedena u prijavnom obrascu ne bude dokazana validnim dokumentima, kandidat automatski gubi pravo na stipendiju i odmah se poziva naredni sa liste.

Preliminarna lista je podložna promjenama. Nakon kompletiranja Konačne liste, ista će biti i objavljena.

Predsjednik Komisije,
Admir Kustura