STIPENDIJE

Udruženja "Spajalica"

Aktuelni konkurs

Trenutno nema otvorenih konkursa Udruženja "Spajalica" za dodjelu stipendija.

Konkurs Udruženja "Spajalica" za dodjelu 10 (deset) stipendija redovnim studentima druge ili viših godina (I) prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu u akademskoj 2022/23. godini zatvoren je  9. decembra 2022. godine.

Osnovne informacije o stipendijama

Udruženje „Spajalica“ svake akademske godine dodijeli određeni broj stipendija. Stipendije se dodjeljuju na osnovu konkursa, koji se za svaku akademsku godinu raspisuje najkasnije do kraja mjeseca novembra. 

Ukupan iznos stipendije je 1.000 KM i dodjeljuju se u 10 jednakih mjesečnih rata, u iznosima od po 100 KM.

Udruženje dodjeljuje stipendije već 15 akademskih godina u kontinuitetu i do sada je dodijeljeno ukupno 155 stipendija studentima iz cijele BiH.

Stipendije se dodjeljuju samo redovnim studentima druge i viših godina I (prvog) ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu koji studiraju po Bolonjskom procesu.

Opći i posebni uslovi za dodjelu stipendija

Opći uslovi:

  1. državljanin Bosne i Hercegovine;
  2. prvi put redovno upisan u aktuelnu akademsku godinu po Bolonjskom procesu,
  3. da nije redovno samofinansirajući student,
  4. da nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica niti da ostvaruje pravo na novčanu naknadu po drugom osnovu;
  5. iz jedne porodice ne može biti više od jednog korisnika stipendije.

Posebni uslovi:

  1. materijalno stanje - socijalni status;
  2. da imaju položene ispite sa prosječnom ocjenom 8,00 i više.

Napomena: Studenti koji ispunjavaju opće kriterije, a imaju položene sve ispite sa prosječnom ocjenom 10 te student koji je u prethodnoj akademskoj godini izabran za stipendistu godine Udruženja „Spajalica“, a na dan apliciranja ima prosjek 9.5 i više, stiču pravo na stipendiju bez bodovanja.

Kriteriji i sistem bodovanja

Kriteriji 

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su:

  1. školovanje ... 65 poena,
  2. materijalno stanje ... 25 poena,
  3. status užih članova porodice ... 10 poena.

Sistem bodovanja

1. Bodovanje po osnovu uspjeha u školovanju - max. 65 poena

a) Prosjek ocjena - max. 55 poena
     BROJ POENA = [((PROSJEK OCJENA - 5) × 55)/5]
b) Nagradni poeni za prosjek iznad 9,0 - max. 10 poena
     BROJ POENA = [9x(PROSJEK OCJENA - 9)]+1

2. Bodovanje po osnovu materijalnog stanja porodice - max. 25 poena
a) Za posječna primanja po članu porodice preko 300 KM, kandidatu je dodijeljeno max. 5 poena.
b) Za prosječna primanja po članu porodice manja od 300 KM
     BROJ POENA = 25 - [(PRIMANJA PO ČLANUx20)÷300]

3. Bodovanje po osnovu statusa užih članova porodice - 10 poena
a) Student bez jednog roditelja = 5 poena,
b) Student bez oba roditelja = 10 poena.