STIPENDIJE

Udruženja "Spajalica"

Aktuelni konkurs

Na osnovu člana 9. stav 1. tačka 4., člana 19. stav 1. tačka 4. Statuta Udruženja „Spajalica“ i člana 16. Odluke o visini, uslovima, postupku i kriterijima za dodjelu stipendija u akademskoj 2023/24. godini, broj: 02/2023, Upravni odbor Udruženja „Spajalica“ raspisuje

 

K O N K U R S
za dodjelu stipendija

 

I

 

Odlukom Upravnog odbora Udruženja „Spajalica“ raspisuje se Konkurs za dodjelu 10 (deset) stipendija u akademskoj 2023/24. godini.

 

II

 

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2023/24. godinu, odnosno za period od  1. oktobar 2023. godine do 31. juli 2024. godine u mjesečnim iznosima od 100,00 KM.

 

III

 

Pravo učešća na konkursu imaju redovni studenti druge ili viših godina (I) prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu, koji ispunjavaju slijedeće kriterije:

 

OPĆI KRITERIJI:

 • državljanin Bosne i Hercegovine;
 • prvi put redovno upisan u akademsku 2023/24. godinu po Bolonjskom procesu,
 • da nije redovno samofinansirajući student,
 • da nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica niti da ostvaruje pravo na novčanu naknadu po drugom osnovu;
 • iz jedne porodice ne može biti više od jednog korisnika stipendije.

 

POSEBNI KRITERIJI:

 1. materijalno stanje – socijalni status;
 2. da imaju položene ispite sa prosječnom ocjenom 8,00 i više.

 

Napomena: Studenti koji ispunjavaju opće kriterije, a imaju položene sve ispite sa prosječnom ocjenom 10 te student koji je u prethodnoj akademskoj godini izabran za stipendistu godine Udruženja „Spajalica“, a na dan apliciranja ima prosjek 9.5 i više, stiču pravo na stipendiju bez bodovanja.

 

IV

 

Svi zainteresirani kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, trebaju detaljno popuniti online prijavni obrazac, koji se nalazi na oficijelnoj web stranici Udruženja.

Svi podaci koje kandidat unosi prilikom apliciranja moraju biti tačni i isključivo vezani za tog kandidata, jer će sve navedeno u obrascu naknadno morati dokazati validnim dokumentima, u protivnom gubi pravo na stipendiju.

Komisija će nakon isteka roka za prijavu, prema informacijama sa prijavnih obrasaca rangirati kandidate i objaviti preliminarnu listu stipendista najkasnije u roku do 2 (dva) dana od dana zatvaranja konkursa.

Studenti koji prema preliminarnoj listi budu predloženi za stipendiste Udruženja bit će dužni, u roku od 10 (deset) dana od dana objave prelimarne liste, da dostave svu potrebnu dokumentaciju koja se traži u nastavku teksta putem elektronske pošte (na e-mail: info@spaja-lica.com), kao dokaz svega navedenog u prijavnim obarascima. Nakon provjere dokumentacije koja je dostavljena elektronski i formiranja konačne liste, kompletnu dokumentaciju odabrani stipendisti dostavljaju na dan potpisivanja ugovora.

Ukoliko predloženi studenti ne dostave potrebnu dokumentaciju u navedenom roku gube pravo na stipendiju.

 

V

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 1. Prijava mjesta prebivališta, odnosno boravišta,
 2. Ovjerena fotokopija lične karte,
 3. Uvjerenje o redovnom školovanju,
 4. Uvjerenje o svim položenim ispitima sa prosjekom ocjena,
 5. Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista,
 6. Dokazi o ukupnim mjesečnim prihodima/primanjima svih članova porodičnog,
 7. Izvod iz matične knjige umrlih (za studente bez jednog ili oba roditelja),
 8. Odgovarajući dokument nadležnog organa kojim se dokazuje status samohranog roditelja/staratelja (za studente koji žive sa jednim roditeljem/starateljem);
 9. Ovjerenu izjavu kandidata da ne koristi drugu stipendiju,
 10. Broj bankovnog računa studenta,
 11. Dvije originalne fotografije 3,5 x 4,5 cm.

VI

 

Krajnji rok za dostavu popunjenog obrasca je 2.12.2023. godine do 23:59 sati.

 

VII

 

Dokumenti koji se dostavljaju moraju biti u orginalu ili u ovjerenoj fotokopiji.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

VIII

 

Konačnu listu stipendista objavljuje Komisija za prijem i rangiranje kandidata u roku od 5 (pet) dana od dana isteka roka za dostavljanje kompletne dokumentacije za dodjelu stipendija.

 

IX

 

Lista sa preliminarnim i konačnim rezultatima se objavljuje na Internet portalu Stipendije.ba i oficijelnoj web stranici Udruženja.

Online prijavnom obrascu mozete pristupiti ovdje.

 

P R E D S J E D N I K
UPRAVNOG ODBORA
Davud Zukić

Osnovne informacije o stipendijama

Udruženje „Spajalica“ svake akademske godine dodijeli određeni broj stipendija. Stipendije se dodjeljuju na osnovu konkursa, koji se za svaku akademsku godinu raspisuje najkasnije do kraja mjeseca novembra. 

Ukupan iznos stipendije je 1.000 KM i dodjeljuju se u 10 jednakih mjesečnih rata, u iznosima od po 100 KM.

Udruženje dodjeljuje stipendije već 15 akademskih godina u kontinuitetu i do sada je dodijeljeno ukupno 155 stipendija studentima iz cijele BiH.

Stipendije se dodjeljuju samo redovnim studentima druge i viših godina I (prvog) ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu koji studiraju po Bolonjskom procesu.

Opći i posebni uslovi za dodjelu stipendija

Opći uslovi:

 1. državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. prvi put redovno upisan u aktuelnu akademsku godinu po Bolonjskom procesu,
 3. da nije redovno samofinansirajući student,
 4. da nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica niti da ostvaruje pravo na novčanu naknadu po drugom osnovu;
 5. iz jedne porodice ne može biti više od jednog korisnika stipendije.

Posebni uslovi:

 1. materijalno stanje - socijalni status;
 2. da imaju položene ispite sa prosječnom ocjenom 8,00 i više.

Napomena: Studenti koji ispunjavaju opće kriterije, a imaju položene sve ispite sa prosječnom ocjenom 10 te student koji je u prethodnoj akademskoj godini izabran za stipendistu godine Udruženja „Spajalica“, a na dan apliciranja ima prosjek 9.5 i više, stiču pravo na stipendiju bez bodovanja.

Kriteriji i sistem bodovanja

Kriteriji 

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su:

 1. školovanje ... 65 poena,
 2. materijalno stanje ... 25 poena,
 3. status užih članova porodice ... 10 poena.

Sistem bodovanja

1. Bodovanje po osnovu uspjeha u školovanju - max. 65 poena

a) Prosjek ocjena - max. 55 poena
     BROJ POENA = [((PROSJEK OCJENA - 5) × 55)/5]
b) Nagradni poeni za prosjek iznad 9,0 - max. 10 poena
     BROJ POENA = [9x(PROSJEK OCJENA - 9)]+1

2. Bodovanje po osnovu materijalnog stanja porodice - max. 25 poena
a) Za posječna primanja po članu porodice preko 300 KM, kandidatu je dodijeljeno max. 5 poena.
b) Za prosječna primanja po članu porodice manja od 300 KM
     BROJ POENA = 25 - [(PRIMANJA PO ČLANUx20)÷300]

3. Bodovanje po osnovu statusa užih članova porodice - 10 poena
a) Student bez jednog roditelja = 5 poena,
b) Student bez oba roditelja = 10 poena.